Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 19-10-2565 ]คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน “การผลิตปุ๋ยฯ"
[ 12-10-2565 ]บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน
[ 27-09-2565 ]อาจารย์ และนิสิต ศึกษาดูงาน เรื่อง "ระบบการผลิตพืชแบบอินทรีย์"
[ 19-09-2565 ]โครงการถ่ายทอดการพัฒนาดินปลูกคุณภาพเอื้อสุข (U2T)
[ 09-09-2565 ]ฝึกปฏิบัติเรื่อง "การปลูกผักสลัด" (โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2)
[ 07-09-2565 ]อบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ "น้ำตาลอ้อย" (U2T for BCG)
[ 06-09-2565 ]มอบกล้าข้าวและร่วมปลูกข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครปฐม
[ 06-09-2565 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์" (U2T for BCG)
[ 06-09-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 16
[ 02-09-2565 ]บรรยายและสาธิตการสาวไหม ใน “โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 18”
[ 01-09-2565 ]อบรมเรื่องการผลิตผักให้มีคุณภาพ
[ 30-08-2565 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย
[ 22-08-2565 ]บุคลากรเป็นผู้บรรยายหลักใน online workshop ด้านดินและปุ๋ย
[ 18-08-2565 ]อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 13
[ 16-08-2565 ]รับการตรวจประเมินกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ของคณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140