Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 21-07-2567 ]MOU ด้านการวิจัยเรื่องทุเรียน ร่วมกับ Hainan Academy of Agricultural Sciences
[ 21-07-2567 ]ร่วมงาน 2024 China-Asean Durian Industry Seminar ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567
[ 17-07-2567 ]การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเนื้อโคคุณภาพ ครั้งที่ 4
[ 16-07-2567 ]สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแ
[ 30-06-2567 ]อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 (แบบOnsite) รุ่นที่ 2
[ 26-06-2567 ]ต้อนรับคณาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Universitas Brawijaya เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ
[ 20-06-2567 ]ให้การต้อนรับ คุณวิชัย ทองแตง ประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายในวิทยาเขต
[ 08-06-2567 ]คณาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมให้คำตอบ กับบูธ "คลินิกโรคทุเรียน"
[ 01-06-2567 ]กิจกรรม “ปลูกทุเรียนประจำรุ่น” ในงานสายใยน้องพี่ Aggie กำแพงแสน ครั้งที่ 9
[ 24-05-2567 ]ประชุมหารือ และสำรวจแปลงนาทดลอง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในแปลงนา
[ 22-05-2567 ]บุคลากรเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
[ 14-05-2567 ]กรมการสัตว์ทหารบกขอความอนุเคราะห์ให้กำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร
[ 09-05-2567 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำหรับครูผู้สอน
[ 26-04-2567 ]ต้อนรับพนักงานใหม่ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก “โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่น 78
[ 24-04-2567 ]ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140