Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 13-10-2561 ]ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
[ 15-09-2561 ]กิจกรรม 4-H Club ระดับอุดมศึกษา
[ 10-09-2561 ]นิสิตได้รับรางวัล Best Presentation Award โครงการ Model UN conference 2018
[ 06-09-2561 ]พิธีไหว้ครู ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 30-08-2561 ]สัมภาษณ์นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนในความดูแลของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-08-2561 ]โครงการสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปีการศึกษา 2561
[ 18-08-2561 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีการดำนา) ประจำปีการศึกษา 2561
[ 10-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
[ 08-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-08-2561 ]โครงการสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู
[ 04-08-2561 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-08-2561 ]โครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-08-2561 ]ร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561
[ 25-07-2561 ]ร่วมดำเนินกิจกรรมรายงานตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
[ 24-07-2561 ]โครงการประชุมเชียร์ 2561
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140