Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีและการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-03-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีและการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” ให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียน Resume ที่ดี และศิลปะในการสื่อสาร โดยคุณธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์ จากบริษัท แอด ทีม เอช อาร์ พลัส จำกัด เป็นวิทยากร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140