Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร  
[ 19-06-2567 ]สาธิตการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเนื้อโค (หลักสูตรที่ 4) โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อฯ
[ 19-06-2567 ]ประชุมหารือการดำเนินการสุขภาวะนิสิต ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
[ 12-06-2567 ]การฝึกอบรมทักษะทางจิตวิทยาในการให้การปรึกษานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-06-2567 ]งานสายใยน้องพี่ Aggie กำแพงแสน ครั้งที่ 9
[ 31-05-2567 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
[ 28-05-2567 ]โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 24-05-2567 ]กิจกรรม "นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการทำฟาร์มสมัยใหม่" 2567
[ 17-05-2567 ]กรมการสัตว์ทหารบกขอความอนุเคราะห์ให้กำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร
[ 15-05-2567 ]การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มก.กพส. ประจำปี 2567
[ 14-05-2567 ]การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มก.กพส. ประจำปี 2567
[ 08-05-2567 ]พิธีลงนาม MOU โครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคนม ตามหลักการเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู”
[ 29-04-2567 ]ฝึกอบรมโครงการ “การประเมินผลการเรียน และการให้ Feedback เพื่อสร้าง Growth Mindsets”
[ 22-04-2567 ]กิจกรรม “เดิน-วิ่ง บริหารใจ” ทีมสีเหลือง
[ 04-04-2567 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชา" ของผู้สมัครรับการสรรหา หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
[ 02-04-2567 ]ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนา ในฐานการเรียนรู้แปลงนาข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140