Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร  
[ 21-09-2566 ]คณาจารย์และบุคลากรใหม่ เยี่ยมชมและดูงานด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกกับนิสิต
[ 11-08-2566 ]ต้อนรับ คณะจาก Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ 10-08-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม
[ 10-08-2566 ]บรรยายพิเศษเรื่อง “ผ่าแนวคิด พิชิตทุนวิจัย”
[ 10-08-2566 ]ประชุมโครงการศึกษา เรื่อง มาตรการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ
[ 04-08-2566 ]ร่วมปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566 และปลูกต้นไม้ วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 27-07-2566 ]ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
[ 26-07-2566 ]ร่วมงาประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และรับมอบเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
[ 08-07-2566 ]บุคลากรภาควิชาสัตวบาล คว้า 2 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัย จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 11
[ 26-06-2566 ]กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-06-2566 ]พบที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มก. (KU GROW-66) กลุ่มก้าวหน้า
[ 07-06-2566 ]โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินงบอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น”
[ 03-06-2566 ]โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 24-05-2566 ]นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1"
[ 19-05-2566 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140