Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 16-11-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตร กำแพงแสน รร.วิสุทธรังษี และ รร.กาญจนานุเคราะห์
[ 11-11-2565 ]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตร กำแพงแสน รร.บางปลาม้า และ รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
[ 09-11-2565 ]แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-11-2565 ]แนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาเอก ภายใต้โครง Joint Doctoral Degree Program ระหว่าง มก. กับ NU
[ 04-11-2565 ]นำส่งเอกสารข้อมูลโควตายุวเกษตรกร และโควตาบุตรหลานเกษตรกร
[ 03-11-2565 ]แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
[ 26-10-2565 ]หารือเกี่ยวกับโครงการ Joint Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กับ Nagoya University ประเทศญี่
[ 25-10-2565 ]ให้การต้อนรับ อาจารย์ จาก Nagoya University ในการหารือ Joint Degree Program
[ 11-10-2565 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.ประจำปีการศึกษา 2564
[ 10-10-2565 ]ภาควิชาสัตวบาลนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI
[ 07-10-2565 ]การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจำปีการศึกษา 2564
[ 28-09-2565 ]พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับนิสิตที่ได้รับผลการสอบ KU-EXITE สูงสุด 10 อันดับแรก ของคณะฯ
[ 23-07-2565 ]สืบสานตำนานเกษตร ประเพณีดำนา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-07-2565 ]ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 18
[ 05-07-2565 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140