Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 30-05-2565 ]โครงการค่าย วมว. 2565
[ 12-05-2565 ]ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบชุดวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
[ 29-04-2565 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS65 รอบที่ 2
[ 20-04-2565 ]อบรมการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
[ 12-04-2565 ]สอบ exit-exam รายวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
[ 10-04-2565 ]กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบงาน ประจำปีการศึกษา 2564”
[ 09-04-2565 ]กิจกรรมดำนาฯ โครงการเสริมสร้างทักษะทางการเกษตร
[ 23-03-2565 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
[ 18-03-2565 ]การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
[ 13-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 12-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 09-03-2565 ]ประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
[ 14-02-2565 ]โครงการถนนสีขาวของชาวเกษตร ครั้งที่ 15 (Aggie Road)
[ 05-02-2565 ]กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน
[ 25-01-2565 ]สอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมงาน TCAS 65 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140