Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม “อบรมบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศ”
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-03-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “อบรมบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศ” โครงการพัฒนาทักษะการคิดการเรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน (รหัส 62) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ มีการบรรยายพิเศษและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดย ดร.อาคร ประมงค์ พร้อมทีมงาน ละการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศิลปะการใช้ชีวิตของวัยเริ่มทำงาน ก้าวอย่างมั่นใจ สู่โลกใหม่หลังวัยเรียน” โดย ดร.สัตกร วงศ์สงคราม จากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ โดยมีคณาจารย์จากแต่ละภาควิชาร่วมในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140