Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 10-07-2566 ]ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-07-2566 ]ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
[ 26-06-2566 ]นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU83) คณะเกษตร กำแพงแสน สักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
[ 23-06-2566 ]กิจกรรม “AGGIE MUSIC AWARD” KU83
[ 21-06-2566 ]กิจกรรม "ค่าย AGGIE RALLY" KU83
[ 20-06-2566 ]กิจกรรม "ค่าย AGGIE MUSIC"
[ 19-06-2566 ]กิจกรรม "You're AGGIE KPS" (สำหรับนิสิตใหม่ KU83)
[ 13-06-2566 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
[ 11-05-2566 ]พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
[ 05-05-2566 ]มก. ครองถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มข.
[ 26-04-2566 ]สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 2 (โควตา) ครั้งที่ 1
[ 04-04-2566 ]โครงการเตรียมตัวสู้สู่โลกกว้าง
[ 11-03-2566 ]กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 10-03-2566 ]LEARNING ENGLISH @ARGONOMY DEPARTMENT
[ 04-03-2566 ]กิจกรรม “อบรมบุคลิกภาพและปัจฉิมนิเทศ”
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140