Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 26-07-2562 ]ร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562
[ 22-07-2562 ]โครงการ Comprehensive Seminar
[ 15-07-2562 ]โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (สักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู)
[ 12-07-2562 ]โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้นิสิต
[ 09-07-2562 ]ผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนพบคณบดี
[ 05-07-2562 ]กิจกรรมรู้เรียน รู้เล่น รู้คิด
[ 24-06-2562 ]โครงการพบผู้ปกครองนิิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
[ 07-06-2562 ]ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 17
[ 03-06-2562 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4
[ 12-05-2562 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3
[ 08-05-2562 ]กิจกรรม "แมลงดีมีประโยชน์"
[ 03-05-2562 ]โครงการปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 (กว.)
[ 25-04-2562 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
[ 23-04-2562 ]โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 15
[ 21-04-2562 ]โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140