Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 18-03-2565 ]การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
[ 13-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 12-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 09-03-2565 ]ประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
[ 14-02-2565 ]โครงการถนนสีขาวของชาวเกษตร ครั้งที่ 15 (Aggie Road)
[ 05-02-2565 ]กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน
[ 25-01-2565 ]สอบสัมภาษณ์โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมงาน TCAS 65 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2
[ 19-01-2565 ]กิจกรรม "ผลิตฟ้าทะลายโจร" ของนิสิต ชุมนุมยุวเกษตรกร คณะเกษตร กําแพงแสน
[ 10-01-2565 ]การนำเสนอผลงาน โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
[ 28-12-2564 ]รับมอบเงินสบทบ กองทุนเจียไต๋ ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์
[ 21-12-2564 ]รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตประจำปีการศึกษา 2564 จากบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
[ 29-11-2564 ]อาจารย์และนิสิตคณะฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม The first Cleveringa Lecture in Thailand
[ 01-11-2564 ]บริษัท สหายเกษตรเคมีภัณฑ์ จำกัด มอบเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษานิสิต
[ 15-09-2564 ]โครงการ “นิสิตอาสา KU พารอด”
[ 09-09-2564 ]วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140