Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการสนทนากลุ่มฯ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ให้การต้นรับคณะอนุกรรมการปรับปรุงเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ มก. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหมวดศึกษาทั่วไป มก. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ ในการร่วมประชุมหารือ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการสนทนากลุ่มเพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140