Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก
จัดเมื่อวันที่ : 05-12-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเกษตร กำแพงแสน ให้กับนักเรียน หมอดิน และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานวันดินโลก 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140