Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
Kasetsart University and Nagoya University Student Exchange Program 2022
สถานที่ : ณ วิทยาเขตกำแพงแสน และศึกษาดูงานนอกสถานที่
จัดเมื่อวันที่ : 22-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ นิสิตจากโครงการแลกเปลี่ยน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง อาจารย์ประจำจากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Overview of Thailand Agriculture” ณ ห้องทองหลางลาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ซึ่งมีการเรียนการสอนและศึกษาดูงานในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรี จากคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140