Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แนะนำแขนงวิชาพืชไร่นา หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) และพบอาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-02-2566เวลา : 16.30 น. ประกาศโดย : ภาควิชาพืชไร่นา   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ร่วมแนะนำแขนงวิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ภายใต้กิจกรรมแนะนำแขนงวิชา หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) และพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140