Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-11-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกิจกรรมนิสิต ประชุมพบปะ ทีมสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินโครงการในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ของสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และวางแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140