Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 28-09-2562 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-09-2562 ]บริษัท เจียไต๋ จํากัด มอบเมล็ดพืชแก่สโมสรนิสิตคณะฯ
[ 19-09-2562 ]นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท "ดีเยี่ยม" ประจำปี 2562
[ 05-09-2562 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Meiji University
[ 30-08-2562 ]module bakery and beverage หนึ่งในวิชาฝึกงานนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-08-2562 ]ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
[ 19-08-2562 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตร์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
[ 05-08-2562 ]โครงการรับขวัญ AGGIE 79
[ 05-08-2562 ]การวิพากย์หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสินค้าเกษตรและอาหาร
[ 04-08-2562 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีการดำนา) ปีการศึกษา 2562
[ 01-08-2562 ]โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
[ 26-07-2562 ]ร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562
[ 22-07-2562 ]โครงการ Comprehensive Seminar
[ 15-07-2562 ]โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (สักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู)
[ 12-07-2562 ]โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้นิสิต
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140