Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-03-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ผศ.ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมประชุมหารือการดำเนิน “โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน” กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดย นายเฉลิม นวมนิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์โคนมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140