Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 06-08-2566 ]“พี่ติวน้อง” เคมี-ชีวฯ
[ 04-08-2566 ]การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-08-2566 ]ร่วมโครงการ “ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19”
[ 25-07-2566 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นตัวแทน มก. เข้าร่วมโครงการ The 2023 AAACU Student Enrichment Program
[ 15-07-2566 ]กิจกรรมสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ภายใต้โครงการเสริมทร้างทักษะทางการเกษตร
[ 14-07-2566 ]ชุดวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืช
[ 12-07-2566 ]ปฐมนิเทศนิสิตและพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
[ 10-07-2566 ]ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-07-2566 ]ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
[ 26-06-2566 ]นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU83) คณะเกษตร กำแพงแสน สักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
[ 23-06-2566 ]กิจกรรม “AGGIE MUSIC AWARD” KU83
[ 21-06-2566 ]กิจกรรม "ค่าย AGGIE RALLY" KU83
[ 20-06-2566 ]กิจกรรม "ค่าย AGGIE MUSIC"
[ 19-06-2566 ]กิจกรรม "You're AGGIE KPS" (สำหรับนิสิตใหม่ KU83)
[ 13-06-2566 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140