Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา”
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-06-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ วิทยากรแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน “การแนะนำข้อมูลด้านการศึกษาในคณะเกษตร กำแพงแสน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ “การแนะนำข้อมูลด้านพัฒนานิสิตและทุนการศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กิจกรรม “นิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา” และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140