Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการทัวร์เมเจอร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-12-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ “ทัวร์เมเจอร์ คณะเกษตร กำแพงแสน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ร่วมในกิจกรรม ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เกิดแรงบันดาลใจในการเลือกสาขาวิชา ได้รู้จักเกี่ยวกับสถานที่ทั้งในส่วนของภาควิชาและสาขาวิชา รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตภายในคณะ
อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140