Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม “AGGIE MUSIC AWARD” KU83
สถานที่ : ณ ห้อง 301 อาคารศูนย์เรียนรวม 4
จัดเมื่อวันที่ : 23-06-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “AGGIE MUSIC AWARD” เพื่อให้นิสิตใหม่ KU83 ได้ฝึกร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความสามัคคี และภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มจาก “การแนะนำเทคนิคการเรียนแบบ AGGIE KPS” โดย รองนายกสโมสรนิสิต ฝ่ายวิชาการ จากนั้นมีการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพลงประจำคณะฯ ของทั้ง 8 sec. และการแสดงพิเศษจากคณาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 301 อาคารศูนย์เรียนรวม 4
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140