Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ AGGIE GAME ครั้งที่ 11
สถานที่ : ณ อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-03-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สโมสรนิตคณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินโครงการ AGGIE GAME ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนระหว่างภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ ในระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยนายธนวัฒน์ จอมคำสิงห์ ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต กล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณาจารย์ร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบรางวัลกีฬาสากลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน จากนั้นมีการแสดงของนิสิตภาควิชาต่างๆ การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และพิธีปิด ณ อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2142882862465823
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140