Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-04-2561เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 10.00 น. งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน ประจําปการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่มีสิทธิ์มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 187 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140