Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ (Job fair)
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-03-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ (Job fair) สำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาและต้องการได้งานที่ตรงสายงาน ได้เลือกสมัครงานกับบริษัทที่ตนเองชอบ โดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต กล่าวรายงาน รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนผู้ประกอบการร่วมในพิธีเปิด มีบริษัทมาร่วมออกบูทรับสมัครงานจำนวน 50 บริษัท มีนิสิตให้ความสนใจจำนวนมาก ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140