Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 16
สถานที่ : ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชนบ้านสันคะยอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
จัดเมื่อวันที่ : 05-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน โดย อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน นำตัวแทนนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 6 คน ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2561 ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชนบ้านสันคะยอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำด้านเกษตรยุคใหม่ไทนแลนด์ 4.0 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนต้นแบบเกษตรบ้านสันคพะยอม และได้นำทักษะความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140