Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพ (Midterm Review)
สถานที่ : โดยออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 31-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าของแผนพัฒนาคุณภาพ (Midterm Review) โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW) กลุ่มก้าวหน้า ประจำปี 2566 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาปรับปรุง แก่คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า โครงการฯ โดยออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140