Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมและสำรวจพื้นที่ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ : ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
จัดเมื่อวันที่ : 28-03-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าประชุมและสำรวจพื้นที่ กับ นายมนตรี ปทัฏฐานมนตรี ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินการตามข้อตกลงด้านการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใช้ประโยชน์ ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140