Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา: การนำเสนอแนวทางบริหารภาควิชา
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน โดยจัดให้มีการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาต่อคณะกรรมการสรรหาและผู้ปฏิบัติงานของภาควิชากีฏวิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมรับฟัง และผู้ปฏิบัติงานของภาควิชากีฏวิทยา ร่วมรับฟัง ซักถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ตามแบบแสดงความคิดเห็นที่กำหนด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140