Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 06-12-2561 ]ประชุมวิชาการสาขาสัตว์และสัตวแพทย์
[ 23-11-2561 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-11-2561 ]นำผลงานเด่น ร่วมจัดแสดงใน “งานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22”
[ 14-11-2561 ]ผู้บริหารพบปะบุคลากร: รายงานผลการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[ 07-11-2561 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับประเทศฯ
[ 06-09-2561 ]ผู้บริหารห้างบลูพอร์ต เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาความร่วมมือทางบริการวิชาการ
[ 29-08-2561 ]กิจกรรมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ 01-08-2561 ]ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรู้เล่น รู้เรียน รู้คิด สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 20-07-2561 ]พิธีปิด อบรมเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวขนาดเล็กระดับชุมชนต้นแบบประเทศไนจีเรีย
[ 08-07-2561 ]เข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไต้หวัน
[ 04-07-2561 ]ต้อนรับคณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 26-06-2561 ]โครงการพัฒนาวิชาการและโครงสร้างคณะเกษตร กำแพงแสน เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน
[ 01-06-2561 ]ร่วมชม “งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2018”
[ 31-05-2561 ]ประชุมคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน “สายใยน้องพี่ AGGIE กำแพงแสน ครั้งที่ 6”
[ 24-05-2561 ]กิจกรรม “รายงานผลการบริหารงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ภายใต้โครงการผู้บริหารพบบุคลากรฯ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140