Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค
สถานที่ : ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 12-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค: เครือข่าย นโยบาย กลยุทธ์ และสถาบัน หรือ Sustainable Land Management (SLM) Partnerships and Mainstreaming SLM into Policies, Strategies and Institutions at Regional Level” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management หรือเรียกย่อๆ ว่า DS-SLM โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility หรือ GEF เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม จังหวัดนครปฐม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน หารือ ระดมความคิดเห็น ในการบ่งชี้ปัญหา อุปสรรค และโอกาส รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนไปใช้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับประชาชนในปัจจุบัน และรุ่นถัดไป ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เข้าสู่นโยบาย กลยุทธ์ และสถาบันที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย อีกทั้งเป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร สร้างเครือข่ายในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อสร้างภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายและการระดมความคิดเห็น รวมทั้งการแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ในด้านนโยบาย กลยุทธ์ และสถาบันด้านเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเกษตร ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนภาคเอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง จำนวน 93 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140