Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สำรวจพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
สถานที่ : ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-06-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มอบหมายให้ นายวงเดช กงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร นายทศพล ศรีศรทอง หัวหน้างานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ นายธรรมธวัช แสงงาม นักวิจัย ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาด้านวิจัย และด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ร่วมกับทีมงาน บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140