Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
หารือความร่วมมือด้านการวิจัยในพื้นที่วิกฤต (สถานีวิจัยกาญจนบุรี)
สถานที่ : ณ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 05-05-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นายวงเดช กงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร และนายธรรมธวัช แสงงาม นักวิจัย ชำนาญการ ร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยในพื้นที่วิกฤต (สถานีวิจัยกาญจนบุรี) ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด นำโดย คุณอภิชาต ขาวสังข์ Manager-Smart Plantation Solutions เพื่อร่วมมือในด้านการวิจัย และสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของคณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการวิจัย แปลงปลูกพืชทดลองของบริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140