Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
MOU ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ปีก ร่วมกับประเทศเกาหลีใต้
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-11-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน, AIRTEC SYSTEM CO.,LTD, Republic of Korea, JCS GROUP CO.,LTD., Thailand และ JES CQtec CO.,LTD., Thailand ได้ลงนามความร่วมมือทางด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ปีกของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตรในอนาคต โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน, Mr. Moon Keun, The Vice Chairman, AIRTEC SYSTEM CO.,LTD., Republic of Korea, Mr. Sang Kyoung JU The Chief Executive Officer JCS GROUP CO.,LTD., Thailand และ Mr. Ryu, Jong-Soon, The President, JES CQtec CO.,LTD., Thailand โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140