Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-08-2554เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 รับฟังคำแนะนำการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชาและวิธีการเลือกภาควิชา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกเรียนในสาขาวิชาตัวเองต้องการ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ ภู่สิทธิกุล มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 5.000 บาท โดยมีรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน ดังนี้ น.ส.ภัชชา เทศใจธรรม ภาควิชาพืชสวน นาย สุรเชษฐ อนันต์ ภาควิชากีฎวิยา น.ส.ธนัชชา เพ็ชรเล็ก ภาควิชาปฐพีวิทยา น.ส.วารุณี แก้วเงิน ภาควิชาพืชไร่นา นายทศพร เชาว์วิเศษ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน น.ส.พรรัชดา นุรัก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร น.ส.วนิดา เหรียญทอง ภาควิชาโรคพืช น.ส.เจนจิรา พุ่มอ่อน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร น.ส.วิมพ์วิภา เส็งสาย ภาควิชาสัตวบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/activitypicture/2554_08_16_selectmajor2554/index.html
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140