Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย"
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 303
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "อนาคตอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย" ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจเข้ารับฟังจำนวน 120 คน โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กำแพงแสน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 303 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140