Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 42 ในงานเกษตรกำแพงแสน 59
สถานที่ : ณ โรงประมูลสุกร ภาควิชาสัตวบาล
จัดเมื่อวันที่ : 06-12-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดงานประมูลสุกรพันธุ์ รุ่นที่ 42 ณ โรงประมูลสุกร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดการประมูล มีสุกร พันธุ์แลนด์เรซ ลาร์จไวท์ ดูร็อค และลูกผสม ที่ผ่านการทดสอบพันธุ์เข้าประมูล 42 ตัว ในครั้งนี้ สุกรที่ได้รับการประมูลราคาสูงที่สุด คือ สุกรพันธุ์แลนด์เรซ เพศผู้ มีอัตราการเจริญเติบโต 816 กรัม/วัน ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 2.11 ความหนาของไขมันสันหลัง 12.0 มม. เปอร์เซ็นต์เนื้อแดง 60.00 ดัชนี 110 จาก ชินรัฐ ฟาร์ม ในราคา 41,500 บาท
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140