Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
สถานที่ : ณ บริเวณคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-12-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ในระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 โดยจัดนิทรรศการงานวิจัยด้านพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านเครื่องจักรกลเกษตร และด้านปศุสัตว์ ทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตด้านการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจที่เข้าชมงาน นอกจากนี้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรของบริษัทเอกชนอีกด้วย ณ บริเวณคณะเกษตร กำแพงแสน

ปีนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ "ศูนย์วิจัยข้าว" ซึ่งจัดแสดงงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ทนน้ำท่วม และทนแล้ง และ นิทรรศการ "ผักสวนครัวคู่บ้าน สืบสานงานอนุรักษ์พันธุ์ผักไทย" จำลองแปลงผักสวนครัวทั่วไปและแปลงผักกระถางสำหรับพื้นที่เมืองและผักสวนครัวต่างๆ หลากหลายชนิด ในส่วนนิทรรศการของคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140