Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ณ โรงเรียนวัดศาลาตึก
สถานที่ : ณ โรงเรียนวัดศาลาตึก
จัดเมื่อวันที่ : 19-12-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.บุบผา คงสมัย และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา ได้ไปแนะนำหลักสูตรและการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวัดศาลาตึก เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140