Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 13
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 13-03-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 มีนาคม 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 13 (The 13th International Student Forum) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนิสิตในการเผยแผ่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ให้กับนิสิตที่สนใจ ในด้านต่างๆ เช่น การเตรียมตัว กิจกรรมที่ประทับใจ ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140