Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-08-2554เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
เมื่อวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2554 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงหลักและวิธีการจัดทำโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อินทวัฒน์ บุรีคำ และคุณวาสนา น้อยปุก หัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/activitypicture/2554_08_21_managementproject/index.html
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140