Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อใช้กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”
สถานที่ : ณ ห้องเอนกประสงค์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จัดเมื่อวันที่ : 28-03-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อใช้กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ได้รับความรู้ และการฝึกปฏิบัติทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ และมีผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานวิเคราะห์ และผลงานวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ณ ห้องเอนกประสงค์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140