Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย์
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-04-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ กองพัฒนาเกษตรกร กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผักอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2560 (จำนวน 31 วัน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่ผู้อบรมจากประเทศอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากส่วนกลางสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกษตรอาเซียนได้เรียนรู้การผลิตพืชผักอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จนถึงการวางแผนในระบบการตลาด ประกอบกับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายเยาวชนเกษตรในภูมิภาคอาเซียน

ในวันที่ 25 เมษายน 2560 มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตพืชผัก โดย ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับ คุณภาณี บุณยเกื้อกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานโครงการ และ ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ อธิบายหลักสูตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140