Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมการวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-04-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 เมษายน 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรม “การบริหารจัดการโครงการ” เพื่อให้นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนและจัดทำโครงการ การทำหนังสือราชการ ตลอดจนเอกสารใบสำคัญสำหรับการเบิกจ่ายในโครงการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเปิดโครงการ มีการบรรยายหัวข้อ “การจัดทำโครงการและการประเมินผล” โดย อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และ หัวข้อ “การเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินรายได้คณะเกษตร กำแพงแสน” โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและพัสดุ คณะเกษตร กำแพงแสน มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140