Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
MOU ทางวิชาการในการพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ๙ (ชั้น ๒) อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 16-05-2560เวลา : 14.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ยกระดับการเกษตร โดยดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ๙ (ชั้น ๒) อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการสร้างสร้างบุคลากรด้านการเกษตร การผลิตเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer ที่มีความรู้และมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการที่สามารถปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงเจตนารมณ์และการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกัน นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการดำเนินโครงการและแนวทางการขับเคลื่อน จากนั้นได้ลงนามความร่วมมือ โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวภาณี บุณยเกื้อกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และ นายตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร บุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน และถ่ายรูปร่วมกัน

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการสร้างและการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงการแปรรูปและการตลาด และเปิดโอกาสให้เยาวชนทางการเกษตร ได้ปรับทัศนคติและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์และเห็นความสำคัญของการพัฒนาภาคการเกษตร ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดีและการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และเข้าถึงเครือข่ายการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบบริหารการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมหนุนให้เกิดการพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการยกระดับทักษะความเป็นผู้นำในด้านการบริหารองค์กร เพื่อการขับเคลื่อนเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนรอบด้าน พัฒนาแบบก้าวกระโดด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้ทำความตกลงร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน ความร่วมมือระหว่างกันอาศัยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ หารือร่วมกัน ภายใต้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่ายหลักการความร่วมมือ คือ การสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลทางด้านการวิจัย บุคลากร นิสิต นักวิจัย นักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมูลด้านการพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer ซึ่งกันและกัน โดยดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ และทำกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานคณะทำงานส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรของอาเซียน (SPA-AWGATE 2016 -2020) ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการฝึกอบรมการตลาดและการผลิตผักอินทรีย์ สัมมนาเครือข่ายเยาวชนเกษตรอาเซียน การจัดค่ายเยาวชนฤดูร้อน และการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140