Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION” และ “ค่ายฝึกอบรมครู GLOBE สสวท.”
สถานที่ : ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-05-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรม “ค่ายฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION สสวท.” และ “ค่ายฝึกอบรมครู GLOBE สสวท.” ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันตก โดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีคุณครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 คน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 คน ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140