Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติจากประเทศในทวีปแอฟริกาดูงาน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-06-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countries, Cultural Practice, Technology and Management for Subsistence Rice Production” จากประเทศในทวีปแอฟริกา จำนวน 30 คน เข้าพบและเยี่ยมชมสถานที่คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับคณะฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140