Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-06-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 หน่วยงานการเงินและบัญชี คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล รอดเพ็ชร รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายการเงิน และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย มีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ที่มีความเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140