Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-06-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวบาล-สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากทั่วประเทศ ทั้งจากแวดวงการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต-นักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก นักวิชาการจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ รวมถึงภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกับวงการผลิตปศุสัตว์ ทางการเกษตร ทางสัตวแพทย์ ทางชีววิทยาสัตว์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม่ ผ่านการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 นี้ จัดเป็นการประชุมในระดับชาติของนักวิชาการด้านสัตวศาสตร์ เน้นการนำเสนอผลงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ในหลายด้าน เช่น โภชนศาสตร์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยาสัตว์ การจัดการผลิตสัตว์ สุขศาสตร์สัตว์ และการผสมผสานการผลิตปศุสัตว์ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสัตวบาล-สัตวศาสตร์ของประเทศ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันก่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสัตว์ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ

มีการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์-สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนและหาความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์และสัตวบาล ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดย รศ.ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล ประธานร่วม ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มีพิธีเปิด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาลและประธานจัดการประชุมฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน มีพิธีมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Awards) สาขาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 5 ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง และ ดร.ฐิติมา นรโภค สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง และมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน มีผู้เกี่ยวข้องด้านสัตวศาสตร์-สัตวบาลเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 400 คน ณ แสนปาล์ม คอนเวนชั่น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140