Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
สถานที่ : คน ณ ลานชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1
จัดเมื่อวันที่ : 17-07-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมในทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ และแนะนำคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งยังมีการอภิปรายหัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยและผู้ปกครองต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตของนิสิต” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จากนั้น ผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้มาเข้าร่วม โครงการพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 จัดโดย คณะเกษตร กำแพงแสน เริ่มด้วยการชมวีดิทัศน์แนะนำคณะ การแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะ จากนั้น ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ และร่วมกับ อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์ ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอน โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท่านผู้ปกครองทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และตอบข้อซักถาม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการยังมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ปกครองนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนกว่า 400 คน ณ ลานชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140