Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีดำนา) ประจำปีการศึกษา 2560
สถานที่ : ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา) ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 473 คน ได้เรียนรู้วิธีการดำนาอย่างถูกต้อง ตลอดจนความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต และนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรมโครงการประกอบด้วย นายชยุตา กรณ์วีรุฒม์ ประธานโครงการ กล่าวรายงานการจัดโครงการต่อประธานในพิธี คือ อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทั้งนี้ประธานได้มอบกล้าข้าวพันธุ์ปิ่นเกษตร 1 ให้กับตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 และร่วมดำนาพร้อมกับคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ของคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140