Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปฐทนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับความรู้ เข้าใจ มีการวางแผนในด้านการเรียน และการร่วมกิจกรรมต่างๆ และเข้าใจการปรับตัวสู่การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแนะนำคณาจารย์ประจำภาควิชาต่างๆ การ “แนะนำแนวทางและแผนการศึกษา” โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา แนะนำโครงการกิจกรรมนิสิต และกฎระเบียบสำหรับนิสิต โดย อ.ดร. ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต การแนะนำโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ โดย นางสาวลลิดา มะศิริ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการแนะนำทีมงานสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140