Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธี “เกษตรตราบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมใจประดิษฐ์พานดอกไม้ เพื่อร่วมพิธี “เกษตรตราบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยองศ์การบริหารองศ์การนิสิต กำแพงแสน เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ แสดงความเคารพ ความกตัญญู ต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ทำพิธีเจิมหนังสือเป็นปฐมฤกษ์ มอบเหรียญเรียนดีแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อง ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์ จากทุกคณะ และการประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ในปีการศึกษาที่ผ่านมานี้ มีนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้รับเหรียญเรียนดี จำนวน 67 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140